Domarkonferens

3-4 oktober 2020
Domarkonferens  ihop med 4 andra klubbar.

Syftet

För fortbildning av exteriördomare anordnar specialklubbarna, med ekonomiskt stöd av SKK, domarkonferenser. Syftet med konferenserna är att utveckla kvalitén på den exteriöra bedömningen genom att öka raskunnandet, ge en historik och en nulägesbeskrivning, samt att diskutera aktuella förtjänster respektive problem/fel hos rasen.

Förutsättningar För att nå ett gott utnyttjande av domarnas tid samt rimlig kostnadseffektivitet ska en konferens innehålla 2 – 4 raser per dag. Endagskonferenser ska undvikas med hänvisning till att de starkt bidrar till ett dåligt utnyttjande av domarnas tid. För klubbar med endast 1 – 2 raser ska möjligheten att genomföra samarrangemang med andra specialklubbar undersökas och i absolut möjligaste mån genomföras. Vid domarkonferenser ska i första hand rasspecifika frågor diskuteras; rastyp, rasdetaljer och specifik anatomi för rasen. Vidare ska de rasspecifika avelsstrategierna, RAS, med avsnittet om exteriör diskuteras samt särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD, både vad som står skrivet om specifik ras i SRD men också generellt som rör alla raser. Domarkonferenser ska arrangeras med ett maximalt tidsintervall av 10 år för respektive ras.

Förutsättningar

För att nå ett gott utnyttjande av domarnas tid samt rimlig kostnadseffektivitet ska en konferens innehålla 2 – 4 raser per dag. Endagskonferenser ska undvikas med hänvisning till att de starkt bidrar till ett dåligt utnyttjande av domarnas tid. För klubbar med endast 1 – 2 raser ska möjligheten att genomföra samarrangemang med andra specialklubbar undersökas och i absolut möjligaste mån genomföras. Vid domarkonferenser ska i första hand rasspecifika frågor diskuteras; rastyp, rasdetaljer och specifik anatomi för rasen. Vidare ska de rasspecifika avelsstrategierna, RAS, med avsnittet om exteriör diskuteras samt särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD, både vad som står skrivet om specifik ras i SRD men också generellt som rör alla raser. Domarkonferenser ska arrangeras med ett maximalt tidsintervall av 10 år för respektive ras.

Målsättning

Att utveckla kvalitén på den exteriöra bedömningen genom att • Ge ökat raskunnande såsom rashistorik, rasdetaljer, anatomi för rasen samt vad RAS och SRD anger om rasen. • Få kännedom om och diskutera aktuella problem inom rasen. • Förbättra samstämmigheten i domarnas bedömning. • Öka förståelsen och utöka samarbetet mellan specialklubbarna och domarkåren.

Domarkompendium

Raskompendium ska utarbetas och innehålla det exteriöra avsnittet från RAS samt om SRD anger något specifikt för rasen. Detta ska vara sammanställt i enlighet med den för rasen gällande FCI-standarden som SKK översatt till svenska. Kompendiet ska vara utformat i enlighet med de bedömningsprinciper med mera som framgår av SKKs ”Anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler”. Kompendiet ska vara godkänt av SKK/ DK innan konferensen.

–  Text  från SKK Regler och riktlinjer för exteriördomarkonferenser