Stadgar

 Stadgar 

 

Svenska Landseerklubben
Stadgar
Antagna av Svenska Landseerklubben årsmöte 2019-04-27 Fastställda av SKK 2018-12-11 Gälla från 2020-01-01
Inledning
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella
föreningar länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade
avtal anslutna klubbar och till dessa anslutna lokal- och rasklubbar, i fortsättningen benämnda
medlemsorganisationer.
Rasklubben Svenska Landseerklubben är genom särskilt tecknat avtal ansluten till SKK.
Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs medlemsorganisation gemensamma mål med den i
rasklubben ingående rasen.
För verksamheten gäller stadgar för SKK samt av SKK särskilt utfärdade regler och riktlinjer.
Rasklubbens stadgar ska fastställas av SKK.
I den mån stadgar för Svenska Landseerklubben strider mot SKK stadgar gäller stadgar för SKK.
§ 1 Mål
Rasklubben Svenska Landsserklubben som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SKK
stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom:
• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och bruksmässigt, jaktligt och
exteriört fullgoda rashundar.
• Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt
bruk av dessa raser.
• Att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
• Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.
§ 2 Verksamhet
För att nå det uppsatta målet ska klubben:
1. Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Landseerklubben – dess mål, organisation och
arbetsformer.
2. Informera om till klubben rasen och dess användningsområden.
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
5. Utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
6. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.
7. Stödja och medverka i SKK:s forskningsarbete.
8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i Svenska Landseerklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om
medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma
rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket
han/hon fyller 16 år.
Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med
beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot
hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som
bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller
trimning ska särskilt följa SKK:s regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK
och myndigheter föreskriver.
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften
till hedersmedlem.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av
styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.
Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin
medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK.
Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.
§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är
medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av
årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande
medlem.
§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de
personer som väljs enligt stadgarna: från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller
till och med det årsmötet som mandatperioden avser.
§ 6 Organisation
Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.
För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt
område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och
arbetsformer.
§ 7 Årsmöte

Moment 1 Inledning
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller minst en
fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet mål.
Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast
21 dagar före mötet genom klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på likvärdigt sätt.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt
handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet ska senast 7 dagar före mötet delges medlemmarna
genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen

Moment 2 Dagordning
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av vice ordförande.
Årsmötet av slutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötesordföranden.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De valda justerarna är
dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor
samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13. A. Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter.
B. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om
suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 6 veckor anmälts till styrelsen.
Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge
utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så
beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Moment 3 Röstning
Vid årsmötet har varje medlem yttrande- förslags- och rösträtt från det under vilket han/hon fyller 16 år.
Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna
sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och
om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas.
För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet
gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat
fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar, blir lika avgörs ärendet
genom lottning.
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska
lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat

Moment 4 Närvarorätt med mera
Vid årsmötet äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har
också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
• Ledamot och suppleant i SKK:s Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
• SKK:s verkställande direktör.
Är någon av ovannämnda personer vald medlem gäller för denne samma som för annan vald medlem.
Moment 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas
till styrelsen senast 6 veckor före ordinarieårsmöte.
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga
ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.
§ 8 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Moment 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av
årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt
att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att
handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna
klubbens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller, vid förhinder för denne, från vice ordföranden.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid
sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller
den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Moment 2 Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i stadgar för SKK, bland annat:
• Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
• Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
• Verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag.
• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
• Avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till ordinarie årsmöte.
• Senast sex veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och
resultaträkningar till revisorerna.

• Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
• Avge yttrande över ärenden som SKK hänskjutit till klubben.
• Följa de anvisningar som lämnas av SKK.
• Senast en månad efter ordinarie årsmöte, lämna SKK uppgifter om styrelsens sammansättning och om
viktigare funktioner utanför styrelsen.
• Senast en månad efter ordinarie årsmöte, sända ett exemplar av klubbens verksamhetsberättelse med
balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse till SKK.
• Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och årsmöten till SKK.
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter.
§ 9 Revisorer
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen
granskas av de av årsmötet utsedda revisorer.
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från det årsmötet då val skett
till och med därpå kommande ordinarie årsmöte.
Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna senast
sex veckor för ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före
ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde.
Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.
§ 10 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande
ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje
årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före ordinarie årsmöte.
§ 11 Protokoll
Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som
behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller
valda justerare.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.
§ 12 Disciplinärenden
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller stadgar för SKK.
§ 13 Force majeure
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt,
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande
omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte
skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang
till täckande av uppkomna kostnader.
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK:s Centralstyrelsen. På motsvarande sätt
har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt
avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke
genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut
om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.
§ 14 Stadgeändring
Förslag tilländring av dessa stadgar skall senast 1 januari innan årsmötet inges till styrelsen som däröver till
årsmötet avger yttrande.
Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.
För sådant beslut krävs antingen att det biträds av tre fjärdedelar av antalet i beslutet deltagande mötesdeltagare
vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande
årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie.
Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK.
§ 16 Upphörande av klubben
Beslut att hos SKK begära få upphöra som rasklubb fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösande av
klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie,
och på det senare årsmötet ha stötts av minst tre fjärdedelar av de röstande.
Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK
att användas på sätt som sista årsmötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och
verksamhetsparagrafer 1 och 2.