Raskommittén informerar

Information från Raskommittén

1. Att värna om den fysiska och mentala hälsan hos vår ras, Landseer, är en av rasklubbens viktigaste uppgifter. För att få en detaljerad inblick i rasens nuvarande hälsotillstånd, och därigenom kunna verka proaktivt för rasens framtida sundhet, har klubbens Raskommitté utarbetat en helt ny hälsoenkät. Den nya hälsoenkäten kommer att introduceras under sensommaren 2019. Till skillnad från tidigare enkäter kommer datainsamling denna gång huvudsakligen att ske genom personliga kontakter. Detta för att att optimera informationsflöde och svarsfrekvens.

Rasklubben kommer att bjuda in alla Landseerägare, såväl medlemmar som icke-medlemmar, till deltagande i Hälsoenkät Landseer 2019. Vi hoppas att ni alla vill hjälpa till att hålla vår underbara ras frisk och sund genom att bidra med information om både levande och insomnade Landseerhundar.

2. Svenska Landseerklubben (SvLK) har i samråd med SKK beslutat att ge möjlighet till frivillig registrering på klubbnivå av resultat på DNA-tester för ett antal rasrelevanta sjukdomar och avvikelser. Initialt kommer resultat av DNA-tester för följande sjukdomar och avvikelse att kunna registreras: degenerativ myelopati (DM), muskeldystrofi (MD), cystinuri (CYST), trombopati (CTP) och D-lokus D1 (Dil).

Instruktioner för provtagning samt remiss kommer att finnas på SvLKs hemsida efter sommaren.

OBS! Testresultat kan INTE registreras retroaktivt då identifieringskrav föreligger vid provtagningstillfället. SvLK eftersträvar att erbjuda alternativa registreringslösningar för redan testade hundar. 

3. Trombopati, en sjukdom som medför ökad blödningdbenägenhet, förekommer i ärftlig form inom delar av Landseerpopulationen. Det finns ett etablerat DNA-test för sjukdomen hos Landseer och SKK tog 2011 ett beslut att tillåta central registrering av testresultat för detta DNA-test hos SKK. Ett av villkoren för registrering av testresultat har sedan dess varit att testet måste analyseras vid Auburn University, USA. Numera finns det ett antal andra laboratorier som utför DNA-testet för trombopati och på förfrågan från Svenska Landseerklubben har SKK därför bifallit att även testresultat från Laboklin, Tyskland, får registreras centralt. Detta gäller med omedelbar verkan. 

OBS! Testresultat från Laboklin kan INTE registreras retroaktivt då identifieringskrav föreligger vid provtagningstillfället.

Instruktioner för provtagning finns på SKKs hemsida för Landseer-trombopati, se följande  länk:

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/Trombopati/

Vid frågor rörande någon av ovanstående punkter vänligen kontakta Raskommittén via e-mail: ras@svlk.se